Regulamin zawodów w wędkarstwie spławikowym.


POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD GŁÓWNY

ZASADY ORGANIZACJI SPORTU WĘDKARSKIEGO

CZĘŚĆ II.2

Regulamin zawodów w wędkarstwie spławikowym.

Główny Kapitanat Sportowy

Warszawa, grudzień 2018

Uchwała Nr 101/XII/2018 ZG PZW z dnia 15.12.2018 r.

2

ORGANIZACJA SPŁAWIKOWYCH WĘDKARSKICH ZAWODÓW SPORTOWYCH (tekst jednolity)

1. WSTĘP

1.1. Niniejsze Zasady Organizacji Sportu Wędkarskiego (ZOSW) Cz. II.2 są regulaminem zawodów rangi Grand Prix Polski (GPP), eliminacji do GPP, Mistrzostw Polski (MP) oraz zawodów które są kwalifikacjami do Mistrzostw Polski, a także zawodów towarzyskich ujętych w corocznym kalendarzu imprez sportowych GKS.

1.2. Inne zawody rozgrywane w Okręgach, Kołach i Klubach Polskiego Związku Wędkarskiego mogą stosować zapisy ZOSW w całości, lub modyfikować poszczególne punkty w celu dostosowania ich do swoich warunków. Wszystkie zmiany muszą zostać zapisane w regulaminach zawodów oraz zatwierdzone przez odpowiednie, dla danego charakteru zawodów, władze. Regulaminy zawodów muszą zostać udostępnione wszystkim zainteresowanym udziałem w zawodach.

1.3. Udział w zawodach jest dobrowolny i oznacza akceptację regulaminu zawodów.

1.4. Wędkarskie zawody spławikowe dzielą się na:

 mistrzowskie;

 ogólnopolskie z cyklu Grand Prix Polski (GPP);

 eliminacyjne do GPP;

 towarzyskie.

1.5. Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej, w kategoriach wiekowych: weteranów, seniorów, kobiet, młodzieży, juniorów, kadetów.

1.5.1. Ustala się następujące kategorie wiekowe dla zawodników:

weterani 65+ : - powyżej 65 lat;

weterani 55+ : - od 55 do 65 lat,

seniorzy: - powyżej 25 lat;

kobiety: - powyżej 18 lat;

młodzież (U25) : - od 21 do 25 lat;

juniorzy (U20) : - do 20 lat;

kadeci (U15) : - do 15 lat;

1.5.2. Do 18 lat obowiązuje pisemna zgoda prawnego opiekuna, dołączona do zgłoszenia oraz obecność opiekuna w czasie trwania zawodów. Przy dolnej granicy wieku decyduje rok urodzenia.

1.5.3. Zawodnik jest zakwalifikowany do danej kategorii wiekowej do końca roku kalendarzowego o ile do dnia 1 stycznia danego roku nie przekroczył podanej granicy wieku.

1.6. Młodzież U25 i weterani (55+ i 65+) mają prawo startu w kategorii seniorów, ale w rocznym cyklu rozgrywek mogą startować wyłącznie w jednej kategorii.

1.7. Juniorzy U20 i kadeci U15 mają prawo startu i nagradzania w swojej kategorii i kategorię wyżej.

1.8. Zawody mogą być rozgrywane na szczeblu koła, klubu, okręgu i kraju.

2. UDZIAŁ W ZAWODACH.

2.1. Zasady ogólne.

2.1.1. W Mistrzostwach Polski, oraz zawodach ogólnopolskich GPP mogą uczestniczyć członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego posiadający licencję sportowca oraz aktualne badania

3

lekarskie. Mogą również startować zaproszeni zawodnicy zagranicznych związków wędkarskich.

2.1.2. Zasady przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie sportu wędkarskiego określa Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji. (Cz. I ZOSW).

2.1.3. W zawodach eliminacyjnych i towarzyskich, mogą uczestniczyć osoby nieposiadające licencji.

2.1.4. Główny Kapitanat Sportowy posiada prawo przyznawania i pozbawiania licencji. Licencję przyznaje się na czas określony lub bezterminowo.

2.1.5. Uczestnik zawodów powinien posiadać uprawnienia do wędkowania zgodnie z rodzajem łowiska, które w ramach opłaty startowej zapewnia organizator.

2.1.6. Organizator zobowiązany jest do dostarczenia każdemu zawodnikowi imiennego zezwolenia, wydanego przez uprawnionego do rybactwa na amatorski połów ryb, na czas trwania zawodów (w tym oficjalnych treningów).

2.2. Szczegółowe przepisy dopuszczenia do zawodów kołowych i okręgowych.

2.2.1. Prawo startu w zawodach o mistrzostwo koła i klubu mają wszyscy członkowie koła i klubu.

2.2.2. W Mistrzostwach Okręgu we wszystkich kategoriach wiekowych uczestniczyć mogą aktualni mistrzowie kół, zawodnicy kół i klubów – członkowie danego Okręgu.

2.2.3. Liczbę uczestników Mistrzostw Okręgu określa Okręgowy Kapitanat Sportowy lub inny organ do tego upoważniony (np. Okręgowy Zarząd Klubu lub inny upoważniony przez Zarząd Okręgu organ).

2.2.4. W Mistrzostwach może startować bez konieczności udziału w eliminacjach aktualny Mistrz Okręgu oraz członkowie kadry PZW.

2.2.5. W przypadku zawodów rangi mistrzostw okręgu, koła i kluby są zobowiązane do pisemnego, imiennego zgłoszenia startu swoich zawodników do okręgu. W przypadku rozgrywania zawodów eliminacyjnych protokół należy przesłać nie później niż na 5 dni przed terminem zawodów.

2.3. Mistrzostwa Polski (MP).

2.3.1. Indywidualny Mistrz Polski weteranów, seniorów, kobiet, młodzieży U25, juniorów U20 oraz kadetów U15, wyłaniany jest podczas Indywidualnych Mistrzostw Polski. Drużynowy Mistrz Polski wyłaniany jest z klasyfikacji drużynowej cyklu zawodów GPP – do klasyfikacji zaliczane są wyniki wszystkich zawodów.

Klubowy Mistrz Polski wyłaniany jest z cyklu imprez GPP ze składu drużyn. Do klasyfikacji zaliczane są wyniki 3 seniorów (oddzielna klasyfikacja – 100% zawodów).

2.3.2. W zawodach o mistrzostwo koła, klubu, okręgu i Polski mogą również startować poza konkursem, zawodnicy zagranicznych związków wędkarskich. O tytuł mistrza koła, klubu, okręgu i Polski mogą się ubiegać tylko obywatele polscy będący członkami PZW.

2.3.3. Mistrzostwa Polski we wszystkich kategoriach można rozgrywać, jako Międzynarodowe Mistrzostwa Polski. Zwycięzca otrzymuje tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski, a tytuł Mistrza Polski otrzymuje pierwszy ze sklasyfikowanych zawodników który posiada obywatelstwo polskie i jest członkiem PZW.

4

2.3.4. W Mistrzostwach Polski prawo startu mają.

W kategorii weteranów

W kategorii weteranów::

 aktualny Mistrz Polski;

 aktualni mistrzowie okręgów.

w kategorii seniorów:

w kategorii seniorów:

 aktualny Mistrz Polski;

 aktualni mistrzowie okręgów;

 wszyscy zawodnicy, którzy uzyskali prawo startu w GPP na dany rok, pod warunkiem uczestnictwa minimum w dwóch turach zawodów GPP (każda drużyna uprawniona do startu w GPP na dany rok ma prawo do wystawienia na MP trzech seniorów);

 aktualny Mistrz Polski młodzieży U25, który danego roku przekroczył limit wieku.

w kategorii kobiet:

 aktualna Mistrzyni Polski;

 aktualne mistrzynie okręgów;

 wszystkie zawodniczki, które uzyskały prawo startu w GPP na dany rok;

w kategorii młodzieży U25:

 aktualny Mistrz Polski o ile nie przekroczył limitu wieku;

 aktualni mistrzowie okręgów;

 wszyscy zawodnicy, którzy uzyskali prawo startu w GPP na dany rok;

 aktualny Mistrz Polski młodzieży U20, który danego roku przekroczył limit wieku.

w kategorii juniorów U20:

 aktualny Mistrz Polski o ile nie przekroczył limitu wieku;

 aktualni mistrzowie okręgów;

 aktualny Mistrz Polski kadetów, który danego roku przekroczył limit wieku.

w kategorii kadetów U15:

 aktualny Mistrz Polski o ile nie przekroczył limitu wieku;

 aktualni mistrzowie okręgów;

 zawodnicy zgłoszeni przez okręgi pod warunkiem uczestnictwa w zawodach eliminacyjnych do MP (w zależności od pojemności łowiska).

2.3.5. W kategorii weteranów, kobiet i juniorów, w zależności od pojemności łowiska GKS może dopuścić dodatkowych zawodników do startu w MP pod warunkiem uczestnictwa w zawodach eliminacyjnych do MP poza ww. warunkami.

2.3.6. Zgłoszenie ekipy klubu do bezpośredniego organizatora zawodów szczebla ogólnopolskiego należy przesłać nie później niż na 15 dni przed terminem imprezy na karcie zgłoszenia do zawodów (załącznik). W przypadku zawodów mistrzowskich imienne zgłoszenia zawodników lub zespołów wraz z protokołem zawodów eliminacyjnych, macierzysty Okręg przesyła organizatorowi najpóźniej na 7 dni przed terminem imprezy.

2.3.7. W przypadku zwycięstwa w Mistrzostwach Okręgu zawodnika uprawnionego do startu w MP lub braku możliwości startu Mistrza Okręgu (obowiązuje pisemna rezygnacja załączona do zgłoszenia), uprawnienia nabywa kolejny zawodnik nie posiadający takich uprawnień.

2.3.8. Zgłoszenia do zawodów mistrzowskich, przesłane bez protokołów zawodów eliminacyjnych nie będą honorowane. Protokoły przekazane z okręgów organizator Mistrzostw Polski zwraca do GKS wraz z protokołem Mistrzostw.

5

2.4. Zawody ogólnopolskie z cyklu Grand Prix Polski (GPP).

Zawody GPP stanowią podstawę do wyłonienia kadry PZW oraz służą ocenie rywalizacji sportowej zawodników, klubów i okręgów.

Kluby, których drużyny nabyły prawo startu w zawodach z cyklu GPP mają obowiązek za pośrednictwem okręgu do pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia startu w GKS, do 31 stycznia danego roku (karta zgłoszenia w załączniku). W przypadku niedokonania potwierdzenia przez uprawniony klub uczestnictwa w wyznaczonym terminie, GKS ma obowiązek uzupełnienia liczby startujących drużyn do 16 drużyn, z drużyn tracących uprawnienia do startu i drużyn z zawodów eliminacyjnych (w zależności od liczby brakujących drużyn lub zawodników) według zasady pierwszeństwa z GPP, a w następnej kolejności z zawodów eliminacyjnych.

2.4.1. W zawodach GPP prawo startu ma:16 klubów (12 wyłonionych z klasyfikacji drużynowej za ubiegły rok oraz 4 drużyny z zawodów eliminacyjnych) w składach 5-cio osobowych (3 seniorów, kobieta, młodzież U25) oraz indywidualnie:

 w kategorii seniorów: zawodnicy od 1 do 30 miejsca z klasyfikacji GPP za ubiegły rok i od 1 do 8 miejsca zawodnicy z zawodów eliminacyjnych, nie będącymi członkami drużyn, które uzyskały prawo startu;

 w kategorii kobiet i młodzieży U25: zawodniczki i zawodnicy od 1 do 15 miejsca z klasyfikacji GPP za ubiegły rok i od 1 do 4 miejsca zawodniczki i zawodnicy z zawodów eliminacyjnych, niebędącymi członkami drużyn które uzyskały prawo startu;

 ubiegłoroczny indywidualny Mistrz Polski w kategorii kobiet, seniorów i młodzieży U25.

 członkowie kadry PZW, po uzyskaniu zgody Głównego Kapitanatu Sportowego.

2.4.2. Na koniec każdego roku startów drużyny z klasyfikacji rocznej z miejsc od 13 do 16 opuszczają rywalizację w zawodach z cyklu GPP oraz zawodniczki i zawodnicy indywidualni:

 w kategorii seniorów: od 31 miejsca;

 w kategorii kobiet i młodzieży U25: od 16 miejsca.

2.4.3. Członek kadry PZW w kategorii: młodzieży U25 i juniorów U20, który danego roku przekroczył limit wieku, ma prawo startu w zawodach GPP w wyższej kategorii wiekowej.

2.4.4. Jeżeli drużyna, która zakwalifikowała się do startu w zawodach GPP na dany sezon, nie będzie w stanie startować w pełnym składzie od początku sezonu, zostanie wykreślona z listy zakwalifikowanych drużyn, a jej miejsce zajmie kolejna drużyna. W każdych zawodach GPP drużyna musi startować w pełnym składzie.

2.4.5. W przypadku dopuszczenia do startu w zawodach dwóch lub więcej drużyn z jednego klubu, zgłaszający jest zobowiązany do jednoznacznego określenia drużyny I, II itd.

2.4.6. Zawodnicy mogą reprezentować w całym cyklu zawodów GPP tylko jedną drużynę, a ewentualne zmiany składu mogą dotyczyć jedynie zawodników, którzy w bieżącym sezonie nie startowali w innych drużynach lub stratowali w zawodach GPP indywidualnie.

2.5. Zawody eliminacyjne do GPP to cykl zawodów 2-turowych lub jeden start w zawodach 3-turowych.

2.5.1. W zawodach eliminacyjnych do GPP prawo startu mają zawodnicy zrzeszeni w klubach, drużyny w składach 5-cio osobowych (3 seniorów, kobieta, młodzież U25) oraz zawodniczki i zawodnicy indywidualni.

2.6. Organizator ma prawo ograniczyć liczbę startujących zawodników ze względu na pojemność łowiska. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

6

2.7. Zawody w kategorii juniorów U20 i kadetów U15 – cykl 3 zawodów 2-turowych. Zawody rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej. Prawo startu mają zawodnicy zgłoszeni przez macierzyste okręgi.

2.8. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zawodnika rezerwowego w zawodach rozgrywanych w klasyfikacji drużynowej.

2.9. W przypadku kontuzji odniesionej w czasie trwania tury zawodów, zawodnik może być zastąpiony przez zawodnika rezerwowego zgłoszonego na oficjalnym dokumencie (karta zgłoszenia), jednakże sprzęt wędkarski nie może być zmieniony. Na zastępstwo zawodnika musi wydać zgodę sędzia główny.

3. KOSZTY UCZESTNICTWA W ZAWODACH.

3.1. Za udział w zawodach o mistrzostwo koła i klubu mogą być pobierane opłaty startowe od zawodników.

3.2. Za udział w zawodach o mistrzostwo okręgu koszty uczestnictwa swoich zawodników pokrywają kluby i koła.

3.3. Za udział w zawodach o Mistrzostwo Polski koszty uczestnictwa swoich zawodników pokrywają okręgi. Koszty udziału w zawodach GPP ponoszą startujący zawodnicy bądź ich kluby.

3.4. Za udział w zawodach towarzyskich koszty ponoszą uczestnicy lub organizatorzy, zgodnie z ustaleniami.

3.5. Zawodnikom startującym w zawodach mistrzowskich (począwszy od okręgu), ogólnopolskich, międzyokręgowych i międzyklubowych, przysługuje ryczałt na zanęty i przynęty, przyznawany w zależności od możliwości finansowych jednostki PZW delegującej zawodnika.

3.6. Wysokość ryczałtów zatwierdza corocznie zarząd jednostki PZW na wniosek właściwego kapitanatu sportowego.

4. TYTUŁY I NAGRODY ZDOBYWANE W ZAWODACH.

4.1. Zwycięzcy zawodów mistrzowskich w poszczególnych kategoriach i klasyfikacjach otrzymują tytuły mistrzów Koła, Klubu, Okręgu i Polski. Zdobywcy 2 i 3 miejsca otrzymują odpowiednio tytuły I i II wicemistrza.

4.2. We wszystkich zawodach sportowych przyjmuje się zasadę wyróżniania zdobywców 1 do 3 miejsca pucharami i medalami, a od 1 do 6 miejsca dyplomami w klasyfikacjach i kategoriach.

4.3. W zawodach o mistrzostwo okręgu, Mistrzostwach Polski i GPP wyróżnieniami honorowymi są: puchar, medal, dyplom.

4.4. W zawodach mistrzowskich i ogólnopolskich dopuszcza się dodatkowe wyróżnianie zwycięzców sektorów lub tur.

4.5. Przy wyróżnianiu zwycięzców (miejsca 1-3) mistrzostw Okręgu i Polski w klasyfikacji drużynowej, medale i imienne dyplomy otrzymują wszyscy zawodnicy drużyny oraz klub lub Okręg PZW.

4.6. We wszystkich zawodach organizator i sponsorzy mogą fundować nagrody rzeczowe.

4.7. Zwycięzcy rocznej klasyfikacji ogólnej obliczonej za bieżący rok, którzy zajęli miejsca 1-6 otrzymują pamiątkowe puchary i dyplomy.

7

4.8. Wręczenie wyróżnień w klasyfikacjach rocznych, powinno zostać dokonane uroczyście, stosownie do specyfiki dyscypliny.

5. ZASADY ORGANIZACJI ZAWODÓW.

5.1. Organizatorami poszczególnych rodzajów zawodów są:

 o mistrzostwo koła, klubu, okręgu - odpowiednie zarządy tych jednostek;

 o mistrzostwo Polski, międzynarodowych i międzypaństwowych – Zarząd Główny PZW, który może zlecić organizację zawodów jednemu z okręgów PZW;

 ogólnopolskich z cyklu GPP - odpowiedni Okręg PZW lub klub za pośrednictwem macierzystego okręgu;

 zawodów towarzyskich różnych szczebli - zarządy jednostek organizacyjnych PZW lub osoby prawne i fizyczne we współpracy z PZW.

5.2. Zawody mistrzowskie na szczeblu okręgu muszą być rozegrane w minimum dwóch turach. Dopuszcza się również możliwość wyłaniania mistrzów z cyklu zawodów, z możliwością przeprowadzenia zawodów z podziałem na sektory.

5.2.1. Zawody mistrzowskie na szczeblu okręgu muszą zakończyć się w danym roku, przed planowaną datą Mistrzostw Polski.

5.2.2. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych, zawody dwuturowe uznaje się za ważne po rozegraniu jednej tury.

5.2.3. W kołach i klubach dopuszcza się rozgrywanie dwóch tur zawodów mistrzowskich jednego dnia.

5.2.4. Mistrzostwa Okręgu oraz Mistrzostwa Polski należy rozgrywać, jako zawody dwudniowe.

5.3. Zawody dwuturowe, jedno i wielosektorowe mogą być rozgrywane na tym samym łowisku lub na różnych łowiskach.

5.4. Organizacja zawodów wędkarskich powinna mieć uroczysty charakter. Podczas zawodów centralnych należy w widocznym miejscu wyeksponować flagę państwową i flagę PZW, jak również baner informujący o charakterze imprezy. W przypadku zawodów międzynarodowych należy wyeksponować flagi państwowe uczestników zagranicznych. W czasie otwarcia i zamknięcia Mistrzostw Polski i zawodów międzypaństwowych obowiązuje ceremonia podniesienia i opuszczenia flagi państwowej przez poczet flagowy oraz odegranie hymnu państwowego. W pozostałych zawodach ceremonia dotyczy flagi PZW.

5.5. Podczas indywidualnych Mistrzostw Polski poczet flagowy stanowi aktualny Mistrz Polski w asyście pozostałych medalistów. W przypadku Mistrzostw Polski rozgrywanych jednocześnie w klasyfikacji drużynowej, poczet flagowy stanowi aktualny Indywidualny Mistrz Polski w asyście aktualnej drużyny mistrzowskiej.

5.6. W trakcie zawodów zawodnik, trener lub kierownik ekipy ma prawo złożyć protest do Głównej Komisji Sędziowskiej w przypadku:

 swoich zastrzeżeń odnośnie decyzji sędziego kontrolnego;

 sprostowania pomyłki w trakcie ważenia złowionych ryb;

 wniosku o sprostowanie pomyłki w klasyfikacji stwierdzonej po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, nie później niż 15 minut od czasu ogłoszenia nieoficjalnych wyników.

5.6.1. Protest może być zgłoszone najbliższemu członkowi Głównej Komisji Sędziowskiej najpóźniej do 15 minut od chwili powstania sporu lub stwierdzenia nieprawidłowości.

5.6.2. Protesty muszą być składane na piśmie i są wolne od kaucji.

8

5.6.3. Protesty rozpatruje Główna Komisja Sędziowska i o powziętej decyzji informuje zainteresowane osoby.

5.6.4. Od decyzji Głównej Komisji Sędziowskiej, w ciągu 30 minut, po dokonaniu wpłaty tytułem wadium, przysługuje prawo złożenia odwołania na piśmie do sędziego głównego.

5.7. Wysokość wadium jest ustalane corocznie przez GKS PZW i opublikowana w corocznym Informatorze GKS. Organizator jest zobowiązany zapewnić możliwość dokonania wpłaty wadium w miejscu rozgrywania zawodów i publikowania wyników, a także uzyskania odnośnego pokwitowania oraz bezzwłocznego zwrotu kwoty w przypadku uznania zgłoszonego odwołania.

5.8. Trenerem jest tylko osoba zgłoszona w oficjalnej karcie zgłoszenia do zawodów. Organizator zawodów zobowiązany jest do wyposażenia każdego zgłoszonego trenera w identyfikator, który uprawnia go do przebywania na stanowisku swojego zawodnika.

5.8.1. Podczas zawodów na stanowisku zawodnika może być obecny tylko jeden trener.

Trener ma prawo udzielać zawodnikowi porad, oraz innej pomocy na które zezwalają niniejsze przepisy.

5.9. Ekipy uczestniczące w zawodach są zobowiązane do przebywania w miejscu otwarcia i zakończenia zawodów do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników i uroczystego zakończenia zawodów. Za nieusprawiedliwioną nieobecność zawodnikowi dopisuje się 25% maksymalnych punktów sektorowych (z zaokrągleniem górę) do klasyfikacji ogólnej cyklu zawodów.

5.10. W zawodach wieloturowych organizator jest zobowiązany opublikować wyniki po każdej turze zawodów w ogólnie dostępnym, określonym przez komisję sędziowską miejscu.

5.11. Po zakończeniu zawodów, od szczebla okręgu wzwyż, główna komisja sędziowska jest zobowiązana do opublikowania wyników nie później niż w 2 godziny po zakończeniu zawodów, jednak nie później niż 30 minut przed ogłoszeniem wyników i dekoracją zwycięzców.

5.12. Oficjalne wyniki zawodów ogólnopolskich organizator jest zobowiązany przekazać wszystkim uczestnikom zawodów, klubom, okręgom, mediom, GKS, organizacjom zagranicznym i trenerowi kadry PZW w ciągu 2 tygodni po zakończeniu zawodów.

5.13. Wyniki zawodów o Mistrzostwo Polski i ogólnopolskich z cyklu GPP podlegają kontroli przez GKS PZW. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, GKS po wykryciu nieprawidłowości ma prawo dokonać weryfikacji wyników. Koszty naprawy wynikające z wykrytych błędów obciążają bezpośredniego organizatora zawodów.

5.14. W zawodach organizowanych w obsadzie międzynarodowej obowiązuje jedna klasyfikacja. W rocznej krajowej klasyfikacji ogólnej, zawodnicy zagraniczni nie są ujmowani.

5.15. W zawodach wędkarskich przyjmuje się zasadę stosowania wag o dokładności minimalnej 5 gramów. Wyniki ważenia należy protokółować z zaokrągleniem (zgodnie z regułami matematycznymi) do 5 gramów.

Ponadto obowiązują zasady:

 ważenia ryb zawodników w danym sektorze wyłącznie jedną wagą, w przypadku awarii wagi dopuszcza się kontynuację ważenia wagą posiadającą aktualną legalizację Urzędu Miar lub, w zakresie udzielonych uprawnień, przez upoważnione do tego podmioty;

 ważenie ryb we wszystkich sektorach tej samej kategorii wagami tego samego typu.

5.16. Organizator zawodów jest odpowiedzialny za dostarczenie wag w ilości i jakości, spełniających warunki prawidłowej pracy komisji sędziowskiej zawodów.

9

5.17. Przyjmuje się następującą definicję pomiaru długości ryby: „za długość ryby uważa się największą odległość pomiędzy początkiem pyszczka a końcem najdłuższego promienia płetwy ogonowej. Ryba podczas mierzenia powinna być ułożona na płaskiej powierzchni tak, aby przymiar nie zginał przedniej części pyszczka a ogon był maksymalnie rozciągnięty wzdłuż osi pomiaru”.

5.18. Obowiązuje stosowanie przymiarów o dokładności nie mniejszej niż 1 mm.

5.19. Organizator jest zobowiązany zapewnić przed zawodami wszystkim zawodnikom, możliwość skontrolowania własnych przymiarów z oficjalnym przymiarem stosowanym przez komisję sędziowską zawodów.

5.20. Do klasyfikacji zawodów zalicza się ryby zacięte i wyholowane pomiędzy sygnałami rozpoczęcia i zakończenia zawodów (tury).

5.21. Ryby zahaczone w innym miejscu niż pyszczek oraz znakowane do celów naukowych zalicza się do połowu.

5.22. Organizator może przeprowadzić kontrolę antydopingową oraz stanu trzeźwości zawodników. Zawodnik odmawiający poddaniu się kontroli zostaje zdyskwalifikowany w całych zawodach.

5.23. Organizator zawodów jest w pełni odpowiedzialny za ich prawidłowe i zgodne z regulaminem przygotowanie, a Główna Komisja Sędziowska zawodów za ich regulaminowy przebieg.

6. TEREN ZAWODÓW.

6.1. Przy organizacji zawodów należy dokładnie określić miejsce zawodów, a w przypadku skomplikowanego dojazdu należy wyraźnie oznakować sposób dojazdu do miejsca zbiórki czy zakwaterowania lub zaopatrzyć uczestników w odpowiednie szkice sytuacyjne.

6.2. Zawody mogą być rozgrywane na wodach stojących lub bieżących. Wzdłuż odcinka brzegu przewidzianego do rozegrania zawodów, woda powinna mieć jednakową głębokość, nie mniejszą niż 1,00 metr.

6.3. Odcinek brzegu, przewidziany do rozegrania zawodów, powinien przebiegać w miarę możliwości w linii prostej, a sektory i stanowiska wędkarskie powinny być równowartościowe. W przypadku występowania na stanowisku stałego elementu znacznie ułatwiającego lub utrudniającego wędkowanie w stosunku do pozostałych zawodników (kładka, ostroga itp.), teren ten należy wyłączyć z wędkowania.

6.4. W przypadku występowania linii wysokiego napięcia, z obu jej stron należy wyłączyć z wędkowania obszar po 25 m od rzutu pionowego linii.

6.5. Przy wyznaczaniu i oznaczaniu sektorów i stanowisk w sektorach stanowisko nr 1 ma być zawsze usytuowane od lewej strony patrząc na danym brzegu w kierunku wody, niezależnie od kierunku w którym płynie.

6.6. Sektory i stanowiska muszą być wyznaczone i oznakowane przed rozpoczęciem losowania. Oznakowanie sektorów i stanowisk powinno być wykonane w sposób jednoznaczny i czytelny. Przyjmuje się literowe oznaczenia sektorów: A, B, C...

Przyjmuje się cyfrową numerację stanowisk w sektorach: A1, A2, A3...

6.7. W zawodach rozgrywanych w klasyfikacji drużynowej liczba sektorów musi być równa liczbie zawodników drużyny, a każdy sektor musi być podzielony na dwa podsektory. Podsektory nie dotyczą zawodów do 15 zawodników w sektorze.

W danej turze zawodów, w każdym sektorze startuje tylko jeden zawodnik drużyny.

10

6.8. W zawodach rozgrywanych w klasyfikacji indywidualnej, liczbę sektorów wyznacza się dzieląc liczbę uczestników każdej kategorii wiekowej przez 15.

6.9. Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej powinna wynosić od 10 do 15 metrów. Szerokość stanowiska, licząc od linii brzegu w głąb lądu, powinna wynosić minimum 6 metrów

6.10. Stanowiska wędkarskie powinny być oddzielone od siebie pasem neutralnym o szerokości 1 metra (strefa ta może zostać zmniejszona lub nawet zaniechana). Od publiczności powinny być oddzielone strefą neutralną o szerokości co najmniej 2 metry.

6.11. W przypadku rozgrywania zawodów wielosektorowych, pomiędzy sektorami nie może być stref neutralnych, chyba że charakter łowiska na to nie pozwala.

Sektory jednej kategorii wiekowej od drugiej muszą być oddzielone strefą neutralną o szerokości minimum 10 metrów.

Sektorów jednej kategorii nie należy przedzielać sektorami innej kategorii.

6.12. Zawody eliminacyjne mistrzowskie, indywidualne i drużynowe, w zależności od potrzeb i możliwości organizatora mogą być przeprowadzone, jako:

 zawody jednoczesne – wszystkie kategorie mistrzostw indywidualnych oraz mistrzostwa drużynowe są rozgrywane w odrębnych sektorach, w jednym czasie i miejscu;

 zawody niejednoczesne – mistrzostwa indywidualne w kategoriach są rozgrywane, jako oddzielne zawody, w różnym czasie i miejscach

6.13. W przypadku rozgrywania indywidualnych mistrzostw koła, klubu lub okręgu, jako zawody jednoczesne, każda kategoria musi być rozgrywana w oddzielnym sektorze (sektorach).

6.14. Zawodnikom przydziela się numery startowe.

6.15. Na podstawie losowania w oparciu o program komputerowy (lub przez zainteresowanego zawodnika lub jego przedstawiciela) dokonuje się przydzielenia sektorów i stanowisk.

6.16. W zawodach wieloturowych obowiązuje zasada dokonywania oddzielnych losowań dla każdej z tur zawodów dla zapewnienia losowej wymiany zawodników w sektorach kolejnych tur.

6.17. Losowania sektorów dokonuje się podczas oficjalnej odprawy technicznej.

6.17.1. Dopuszcza się alternatywnie: dokonanie ponownych losowań w kolejnych dniach zawodów lub podczas jednej odprawy technicznej.

6.17.2. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom zawodów pełnej informacji o dokonanych losowaniach.

6.18. Losowanie sektorów dla poszczególnych zawodników odbywa się zawsze przed losowaniem stanowisk. W drugiej i kolejnych turach zawodów, zawodnik może wylosować ten sam sektor.

6.19. W Mistrzostwach Polski obowiązuje zasada rozstawienia zawodników w sektorach. Rozstawieniu podlegają zawodnicy z miejsc 1-20. Podstawą rozstawienie jest aktualna klasyfikacja GPP.

6.20. Losowanie stanowisk na zawodach Mistrzowskich odbywa się w sektorach w dniu zawodów, nie później niż na 2,5 godziny przed rozpoczęciem łowienia.

6.20.1. Losowanie stanowisk w sektorach na zawodach GPP odbywa się w sekretariacie zawodów w dniu zawodów.

11

6.20.2. Na zawodach GPP kierownicy drużyn losują listy wylosowanych stanowisk we wszystkich sektorach, zgodnie z zasadą, że żadna drużyna nie wylosuje dwóch stanowisk otwierających lub zamykających w żadnym z sektorów (dotyczy dwóch tur zawodów). Zawodnicy startujący indywidualnie losują stanowiska z pozostałych stanowisk ręcznie.

6.20.3. Na zawodach MP przyjmuje się zasadę, że zawodnik który dnia poprzedniego wylosował stanowisko uprzywilejowane, drugiego dnia losuje w sektorze jako pierwszy z numerów pozbawionych stanowisk uprzywilejowanych. Za stanowiska uprzywilejowane uznaje się dwa pierwsze i dwa ostatnie stanowiska w sektorze, o ile pomiędzy sektorami znajduje się strefa neutralna.

6.20.4. Losowania muszą być ukończone nie później niż na 2,5 godziny przed rozpoczęciem łowienia.

6.21. Podział na podsektory w zawodach GPP odbywa się w następujący sposób. Po przeprowadzeniu losowania stanowisk w sektorze A ustala się podsektory A1 oraz A2. W podsektorze A1 znajduje się połowa zawodników z mniejszymi numerami stanowisk. W przypadku, gdy liczba zawodników w sektorze jest nieparzysta, liczniejszym podsektorem jest zawsze A1. Analogicznie postępuje się w kolejnych sektorach.

6.22. Losowanie treningu odbywa się począwszy od losowania boksów w sektorach dla pełnych reprezentacji klubów (razem z zawodnikami indywidualnymi) W kategorii kobiet i młodzieży trening odbywa się odpowiednio w sektorach kobiet i młodzieży.

6.23. Trening oficjalny podczas spławikowych zawodów z cyklu GPP, Mistrzostw Polski i zawodów eliminacyjnych jest obowiązkowy dla wszystkich drużyn i zawodników indywidualnych. Odbywa się w piątek poprzedzający zawody w godzinach określonych przez Organizatora w komunikacie.

6.23.1. W czwartek poprzedzający zawody, organizator jest zobowiązany zorganizować oficjalny trening który nie jest obowiązkowy. Podczas nieoficjalnego treningu obowiązuje jeden sygnał-rozpoczęcie treningu i nie obowiązuje losowanie treningu.

6.23.2. Zaleca się, aby w zawodach GPP oraz MP godzina rozpoczęcia treningu oraz poszczególnych tur zawodów była taka sama. Podczas treningu nęcenie zanętą ciężką dozwolone jest jak na zawodach i wyznacza go podawany sygnał.

6.23.3. Trening dla kategorii wiekowej U15 i U20 w ciągu roku szkolnego nie jest obowiązkowy.

6.23.4. Drużyny i zawodnicy indywidualni zajmują stanowiska wyznaczone im przez Organizatora w drodze losowania. Informacja o wylosowanych stanowiskach dostępna jest w biurze zawodów w środę poprzedzającą zawody, na stronach internetowych PZW, a także w dniu treningu we wszystkich sektorach od godziny 800.

6.23.5. Podczas treningu obowiązkowego obowiązują dwa sygnały:

 wolno nęcić – na 10 minut przed rozpoczęciem łowienia;

 koniec treningu.

Łowienie ryb i nęcenie po sygnale „koniec treningu” jest zabronione na całym trenie zawodów.

6.23.6. Drużyny oraz zawodnicy indywidualni, nie uczestniczący w treningu obowiązkowym nie będą dopuszczeni do startu w zawodach.

6.23.7. W przypadku losowo uzasadnionej nieobecności na treningu decyzję o dopuszczeniu do startu zawodnika podejmuje sędzia główny zawodów w porozumieniu z członkami Głównej Komisji Sędziowskiej.

12

6.24. Czas trwania jednej tury zawodów wynosi: dla weteranów, seniorów, młodzieży U25 i kobiet 4 godziny, a dla pozostałych kategorii 3 godziny.

6.24.1. Dopuszcza się skrócenie czasu trwania tury zawodów z przyczyn losowych lub wobec wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, aby jednak tura była uznana za rozegraną, nie może trwać krócej: dla kadetów U15 i juniorów U20 nie mniej niż 1 godzinę, a dla pozostałych kategorii nie mniej niż 2 godziny.

6.24.2. O czasie trwania tury i ich liczbie w zawodach na poziomie kół i okręgów decydują właściwe OKS-y.

6.25. Organizator zawodów jest zobowiązany udostępnić do treningu teren zawodów lub bezpośrednio przylegający do łowiska zawodów. Jeżeli jest to niemożliwe, należy wyznaczyć inny teren charakteryzujący się podobnymi warunkami naturalnymi i podobnym rybostanem. Trening powinien trwać tyle czasu, co właściwe zawody i odbywać się w tych samych godzinach co planowana impreza.

6.26. Organizator zawodów szczebla centralnego i międzynarodowego wyłącza łowisko zawodów spod wędkowania amatorskiego na czas zawodów.

6.27. W przypadkach losowo uzasadnionych lub w sytuacjach nadzwyczajnych, które uniemożliwiają przeprowadzenia zawodów w pełnym wymiarze na łowisku głównym, zawody zostają przeniesione na łowisko zastępcze, decyzje podejmuje Sędzia Główny w porozumieniu z Komisją Sędziowską i organizatorem.

6.27.1. W razie przeprowadzenia oficjalnego treningu i braku możliwości rozegrania dalszej części zawodów na łowisku głównym, w dniu następnym przeprowadza się na łowisku rezerwowym ponowny oficjalny trening oraz jedną turę zawodów.

6.28. Sekretariat zawodów - punkt organizacyjny zaleca się, aby był zlokalizowany w odległości nie mniejszej niż 50 m od stanowisk zawodników.

7. SPRZĘT, PRZYNĘTY I ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH.

7.1. Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko, żyłkę, spławik, obciążenie wyważające spławik umieszczone centrycznie na żyłce (łączny ciężar obciążenia nie może być większy od wyporności spławika) oraz jeden haczyk.

7.1.1. Podstawowe obciążenie zestawu nie może w całości spoczywać na dnie. Do kontaktu z dnem dopuszcza się jedynie 10% całego obciążenia zestawu.

7.1.2. Podczas łowienia na wodzie bieżącej, (przy dowolnej prędkości) i stosowaniu metody przytrzymania zestawu, obciążenie podstawowe powinno być tak ustawione, aby po puszczeniu zestawu nie dotykało dna i nie przeszkadzało naturalnemu przesuwaniu się zestawu.

7.1.3. Dozwolone jest stosowanie kołowrotka.

7.1.4. W zależności od kategorii wiekowej zawodów określonej przez organizatora, obowiązują limity maksymalnej długości wędziska:

 kadeci U15 - 10,0 m;

 weterani, kobiety, juniorzy U20 - 11,5 m;

 seniorzy, młodzież U25 - 13,0 m.

7.1.5. W przypadku, kiedy podczas trwania tury zawodów sędzia zauważy lub ktoś mu wskaże, ewidentne naruszenie powyższego punktu, ma prawo zażądać skontrolowania zestawu nie czekając do zakończenia tury. W tym przypadku zawodnika obowiązuje zakaz zmiany uzbrojenia wędki (pozycji spławika, zmiany ciężaru obciążnika, zerwania końcówki

13

obciążenia itp.). Jeśli zawodnik odmówi przeprowadzenia kontroli lub zmieni uzbrojenie zestawu – decyzję w powyższej sprawie podejmuje Główna Komisja Sędziowska.

7.2. Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce „suporcie” z jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką.

7.2.1. Zawodnik może mieć na stanowisku dowolną liczbę wędek do wymiany.

7.3. W trakcie nęcenia zanętą lekką zawodnik nie ma obowiązku zachowania kontaktu z wędką, niezależnie od stosowanej metody łowienia.

7.4. Zawodnik startujący w zawodach jest zobowiązany posiadać siatkę odpowiedniej konstrukcji do przetrzymywania złowionych ryb w stanie żywym.

7.4.1. Siatka: okrągła o średnicy obręczy minimum 40 cm, prostokątna o przekątnej minimum 50 cm, długość minimum 3,50 metra.

7.4.2. Ustawienie siatki na stanowisku jest dowolne, jednak podczas całych zawodów powinna być zanurzona w wodzie na długości co najmniej 1,5 metra.

7.4.3. Niedozwolone jest stosowanie innego systemu do przetrzymywania ryb.

7.5. Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak: proca, podbierak, platformy o wymiarach maksymalnych 1 m x 1 m, na której zawodnik może stać (siedzieć).

7.5.1. Platforma musi być ustawiona na linii brzegowej poza wodą, jeśli jest to konieczne, przednie nogi mogą być zanurzone w wodzie (decyzję tę podejmuje organizator za zgodą sędziego głównego).

7.5.2. Dodatkowa platforma może być ustawiona w jednej linii z platformą główną, ale tylko w celu złożenia sprzętu wędkarskiego.

7.6. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych.

7.6.1. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi.

7.6.2. Skład zanęty i przynęt musi być naturalnego pochodzenia. Przynęta podczas wędkowania musi być założona na haczyk.

7.6.3. Zabrania się używania: przynęt sztucznych, ikry, żywych lub martwych ryb, kulek proteinowych, peletu (także, jako dodatków do zanęty).

7.6.4. Ogranicza się ilość używanych zanęt na każdą z tur dla jednego zawodnika:

 weterani, seniorzy, kobiety i młodzież U25 – do 20 litrów;

 juniorzy U20, kadeci U15 – do 17 litrów

7.6.5. Zanęta przy pomiarze objętości musi być nawilżona i przesiana, gotowa do użycia wraz z ziemią, gliną, żwirem, piaskiem, ziarnami itp. i innymi dodatkami, które nie stanowią zagrożenia dla fauny i środowiska wodnego (w ramach limitu w stanie suchym dopuszcza się atraktory i rozpraszacze). Zanęta nie może być ubita w pojemniku.

7.6.6. Limit używanych przynęt pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do zanęty wynosi 2,5 litra na jedną turę, w tym: maksymalnie 1 litr ochotki (jokersa i max 0,5 l ochotki haczykowej) i 0,5 litra czerwonych robaków (dżdżownicowate - Lumbricidae), które muszą być przedstawione do kontroli w stanie niepociętym

7.6.7. Zanęty gruntowe muszą być przedstawione do kontroli w wiadrach z podziałką, a przynęty w pudełkach okrągłych z fabrycznym oznaczeniem pojemności zgodnie z przepisami FIPSed tj.1 l, 0,75 l, 0,5 l, 0,25 l i 0,125 l. Zawodnicy muszą być obowiązkowo wyposażeni we własne wiadra i pudełka o właściwych wymiarach.

14

7.6.8. Ochotka przeznaczona do zanęty (jokers lub haczykowa) powinna być przedstawiona do kontroli max. w dwóch pudełkach (osobno jockers i haczykowa). Pudełka muszą być zamknięte bez użycia dodatkowych elementów podtrzymujących zamknięcie (np. taśma przylepna itp.) Ochotka haczykowa (przeznaczona wyłącznie do łowienia) może być przedstawiona do kontroli (także w wodzie) poza wyznaczonym limitem robaków w oddzielnym pudełku do 0,125 l.

7.6.9. Każda inna przynęta musi być trzymana w pudełkach o oficjalnych wymiarach. Inna forma prezentacji przynęty podczas kontroli będzie sankcjonowana jednym punktem karnym w klasyfikacji sektorowej wpisanym do karty startowej zawodnika (np. zawodnik, który nie ma wymaganych pudełek i na koniec tury zajmuje 3 miejsce otrzymuje 4 punkty zamiast 3, zawodnik na czwartym miejscu mimo to otrzymuje również 4 punkty).

7.6.10. Kontrolne sprawdzenie ilości przygotowanej zanęty i przynęty przeprowadza upoważniona komisja techniczna nie później niż na 60 minut przed sygnałem do nęcenia zanętą ciężką (trzeci sygnał), rozpoczynając od najniższego numeru stanowiska w podsektorze lub sektorze. Komisja techniczna dokonuje kontroli długości wędziska i siatki do przechowywania ryb u jednego uprzednio wylosowanego zawodnika (losowanie odbywa się przed rozpoczęciem kontroli, po drugim sygnale). Po podaniu powyższego sygnału przynęty i zanęty muszą znajdować się na stanowisku wędkarza.

7.6.11. Pomiędzy pierwszym i drugim sygnałem dopuszcza się pomoc trenera w przygotowaniu zanęt i przynęt oraz w celu przedstawienia ich komisji technicznej.

7.6.12. Skład Komisji Technicznej:

 sędzia sektorowy;

 sędzia wagowy;

 sędzia kontrolny.

7.6.13. Po dokonaniu kontroli ilości zanęt, przecieranie zanęty (poprzez sito, kosz, siatki, itp.) jak również mieszanie mikserem elektrycznym oraz ponowne nawilżanie zanęty z użyciem czegokolwiek (rąk, zraszacza, gąbki, pojemnika itp.) jest całkowicie zabronione.

7.6.14. Dopuszcza się użycie zraszacza do klejenia robaków i nawilżania gliny, która nie może być łączona z zanętą przed sygnałem „wolno nęcić”. Użycie zraszacza do zwilżania zanęty jest dozwolone po sygnale „wolno nęcić” (trzeci sygnał).

7.6.15. Stwierdzone w czasie kontroli nadwyżki zanęt i przynęt zostają zabrane przez Komisję Techniczną. Zawodnik posiadający więcej zanęty lub przynęty zostaje ukarany trzema punktami karnymi w klasyfikacji sektorowej.

7.7. Ilość jednorazowo wyrzucanej przez zawodnika zanęty definiuje się następująco:

 zanęta ciężka - bryła zanęty dowolnej wielkości (uformowana dopiero po dokonanej kontroli ilości zanęt i przynęt). Nie wrzucone kule zanęty ciężkiej po sygnale „wolno łowić” (czwarty sygnał) należy rozkruszyć.

 zanęta lekka - bryła formowana i pobrana jedną ręką przez zawodnika jednorazowo z pojemnika, bez dociskania o żaden przedmiot (udo, wiadro, ect.)

Wyjątek stanowią:

 nęcenie klejonymi białymi robakami. Ich porcja powinna być pobrana z pojemnika jedną ręką, ale kula może być formowana przy użyciu obu rąk.

 Zanęta lekka przeznaczona do nęcenia z kubka zanętowego musi być pobrana z pojemnika jedną ręką, ale formowana może być przy użyciu obu rąk.

7.7.1. Bryła zanęty lekkiej nie może być uformowana przed sygnałem „wolno łowić” (czwarty sygnał).

15

7.7.2. Zabrania się używania zanęt umocowanych na lince.

7.7.3. Dozwolone jest tylko zanęcanie ręczne lub z użyciem dwuręcznej procy (dopuszcza się stosowanie proc z systemem formowania kul) oraz nęcenie pojemnikiem (kubeczkiem) umieszczonym na szczytówce wędziska.

7.7.4. Dozwolone jest stałe zamocowanie pojemnika (kubka) na końcówce wędziska lub topu wędziska.

7.7.5. W zależności od kategorii wiekowej zawodnika długość zastawu służącego do nęcenia oraz do badania głębokości nie może przekraczać maksymalnej długości wędziska określonej w pkt 7.1.4

7.7.6. W czasie nęcenia pojemnikiem, zestaw do wędkowania musi być wyjęty z wody (z wyjątkiem zestawu, na którym jest na stałe zamocowany pojemnik).

8. PRZEBIEG ZAWODÓW.

8.1. Po otrzymaniu i założeniu numerów startowych lub identyfikatorów zawodnicy udają się przed wylosowane stanowiska. Zawodnik oczekując na sygnał upoważniający do wejścia na stanowisko może wnieść na nie swój sprzęt i ekwipunek.

8.1.1. Do pierwszego sygnału zawodnikowi nie wolno przygotowywać swojego sprzętu (sprzęt znajduje się w stanie złożonym). Zezwala się natomiast zawodnikowi na pobranie do pojemnika wody w granicach swojego stanowiska.

8.1.2. Do czasu sygnału zezwalającego na wejście na stanowiska, przynęta i zanęta gruntowa może być przygotowywana przez zawodnika lub trenera poza stanowiskiem.

8.1.3. Obowiązują następujące sygnały:

 pierwszy sygnał – na 120 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym:

 zawodnik wkracza na stanowisko rozpoczynając samodzielne przygotowania do zawodów.

 Zawodnik w ciągu 15 minut po pierwszym sygnale może wnieść dodatkowy sprzęt wędkarski na stanowisko, po tym czasie dodatkowy sprzęt może być dostarczony zawodnikowi wyłącznie za pośrednictwem sędziego do chwili wydania sygnału do nęcenia (trzeci sygnał).

 drugi sygnał – na 5 minut przed rozpoczęciem kontroli zanęt i przynęt;

 trzeci sygnał - na 10 minut przed rozpoczęciem zawodów, po którym zawodnik może rozpocząć nęcenie zanętą ciężką;

 czwarty sygnał – oznacza rozpoczęcie zawodów. Po tym sygnale zawodnik rozpoczyna łowienie i może używać wyłącznie zanęty lekkiej;

 piąty sygnał - oznacza, że do zakończenia zawodów pozostało 5 minut;

 szósty sygnał – oznacza zakończenie zawodów. Po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody.

8.1.4. Do czasu przybycia komisji wagowej siatka z rybami pozostaje w wodzie.

8.1.5. Sygnały akustyczne dla poszczególnych faz zawodów powinny być krótkie, podawane hukowo ale słyszalne na całym terenie zawodów.

8.2. Zawodnik w czasie zawodów łowi w obrębie swego stanowiska (nie wolno łowić i nęcić w obrębie pasów neutralnych).

8.2.1. Ryba która jest holowana i wyjdzie poza stanowisko i pokaże się w strefie neutralnej lub na stanowisku sąsiedniego zawodnika jest zaliczona.

16

8.2.2. Jeżeli złowiona przez wędkarza ryba zahacza, poza swoim stanowiskiem, o żyłkę sąsiadującego wędkarza, zostaje uznana za ważną pod warunkiem, że obie żyłki podczas akcji połowowej rozplączą się samoistnie zanim ryba zostanie wyciągnięta z wody.

8.2.3. Jeżeli dwóch wędkarzy złowi ryby i żyłki obu wędkarzy zahaczają o siebie wzajemnie, obie ryby zostaną uznane za ważne pod warunkiem, że obie żyłki podczas akcji połowowej rozplączą się samoistnie zanim ryby zostaną wyciągnięte z wody.

8.2.4. Jeżeli żyłki obu wędkarzy po wyciągnięciu ryby z wody są splątane, to takie ryby nie zostają uznane za ważne i muszą być natychmiast z powrotem wpuszczone do wody.

8.2.5. W przypadku kiedy zawodnik wrzuci, w taki sposób złowioną rybę do siatki, wówczas, podczas ważenia, sędzia wagowy musi zważyć osobno największą rybę danego gatunku i odnotować jej wagę w karcie startowej zawodnika. Po naradzie Główna Komisja Sędziowska zdecyduje czy zaliczyć wagę ryby do całkowitej wagi wszystkich złowionych ryb.

8.2.6. Jeśli ryba nie będzie uznana, zawodnik zostaje ukarany jednym punktem karnym w klasyfikacji podsektorowej lub sektorowej.

8.3. Zawodnik z przestrzeni dla niego wyznaczonej ma prawo korzystać według swego uznania, pod warunkiem, że nie będzie przeszkadzał zawodnikom na sąsiednich stanowiskach w łowieniu - rzucaniem zanęty i holowaniem ryb oraz że nie będzie sztucznie przedłużał linii brzegowej. Wszystkie czynności powinny być wykonywane przez zawodnika spokojnie i z rozwagą.

Zabrania się:

 wchodzenia do wody w trakcie przygotowania i trwania zawodów;

 mycia rąk w łowisku przed trzecim sygnałem;

 wyrzucania do łowiska zanęty, po turze zawodów oraz po oficjalnym treningu;

 używanie echosond, także podczas treningu;

 używanie przynęt pęczkowanych oraz przyklejanych do haczyka;

 używania środków łączności podczas trwania zawodów od 4 do 6 sygnału

8.3.1. Dopuszcza się pomoc trenera przy ustawianiu platformy w kategorii kobiet, kadetów U15 i osób kontuzjowanych w nieprzekraczalnym czasie 30 minut po 1 sygnale.

8.4. Zawodnikowi w czasie trwania zawodów (pomiędzy 2 i 6 sygnałem) nie wolno korzystać z pomocy innych osób, z wyjątkiem przypadków losowych.

8.4.1. W czasie trwania zawodów zabrania się donoszenia zawodnikom sprzętu wędkarskiego, pomocniczego, zanęt i przynęt, z wyjątkiem części do złamanej wędki, które mogą być wymienione za pośrednictwem sędziego. Sędzia może także pomóc zawodnikowi rozłączyć zakleszczone elementy wędki i podać napoje chłodzące.

8.4.2. Dostęp do strefy i pasów neutralnych mają wyłącznie sędziowie, trenerzy ekip oraz osoby upoważnione przez sędziego głównego.

8.5. Po zakończeniu zawodów (po 6 sygnale) zawodnik przekazuje formalnie ryby sędziemu kontrolnemu.

8.5.1. Zawodnik (lub jego przedstawiciel – kierownik drużyny, trener) jest obecny przy ważeniu ryb.

8.5.2. Bezpośrednio po zważeniu ryb, zawodnik lub jego przedstawiciel podpisuje kartę startową, akceptując wagę złowionych ryb. Waga powinna być przenoszona wzdłuż stanowisk w odwrotnej kolejności sektorów i stanowisk w sektorach.

17

8.6. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA BURZY:

Jeżeli warunki pogodowe i limit czasu w programie zawodów na to pozwolą, tura może zostać rozegrana normalnie lub zostać skrócona, a jeśli warunki pogodowe się nie poprawią lub uniemożliwia to program zawodów, tura zostaje anulowana.

I. Jeżeli burza wystąpi przed lub podczas przygotowania do zawodów:

 żaden zawodnik nie może wejść na swoje stanowisko (opóźniony sygnał wejścia na stanowiska) lub przygotowywać sprzęt (podwójny sygnał - koniec fazy przygotowania).

II. Jeżeli burza wystąpi w czasie trwania tury – zawody zostają natychmiast przerwane.

Sygnały informujące o przerwaniu i wznowieniu zawodów:

 pierwszy sygnał – podwójny, po którym zawodnik ma obowiązek natychmiastowego opuszczenia stanowiska.

Jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą, zawody będą kontynuowane.

 drugi sygnał – informuje zawodnika o możliwości powrotu na stanowisko;

 trzeci sygnał – (5 minut po drugim) oznacza kontynuowanie zawodów.

8.6.1. Czas trwania tury może zostać skrócony, jeśli program zawodów nie pozwala na kontynuację do końca planowanych godzin wędkowania (na podstawie decyzji podjętej przez Główną Komisję Sędziowską).

9. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH.

9.1. W czasie zawodów, po uzgodnieniu z uprawnionym do rybactwa na wodzie na której są one rozgrywane, do punktacji zaliczane się ryby z zachowaniem wymiarów i okresów ochronnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. z późn. zm. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

9.1.1. Uprawniony do rybactwa ma prawo utrzymać wymiary i okresy ochronne ryb obowiązujące na łowisku, o czym informuje w komunikacie nr 1.

9.1.2. Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb.

9.2. Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a po zważeniu ponownie wracają do siatki zawodnika i są przechowywane w wodzie do chwili zakończenia ważenia ryb w sektorze. Na sygnał sędziego sektorowego zostają natychmiast wpuszczone do wody. W siatkach nie wolno przetrzymywać ryb niewymiarowych. Ryby należy mierzyć bezpośrednio po ich złowieniu.

9.3. Jeżeli organizator zapewnia wszystkie wagi legalizowane przez Urząd Miar lub przez upoważnione do tego podmioty w zakresie udzielonych uprawnień, w takim wypadku ryba po zważeniu od razu zostaje wpuszczona do wody.

9.4. Do połowu nie zalicza się ryby, która:

 została złowiona po sygnale kończącym turę zwodów;

 odpięła się z haczyka pozostając w wodzie lub spadła do wody i została z niej podebrana podbierakiem lub ręką.

9.4.1. W powyższych przypadkach ryba nie jest zaliczona do połowu przez sędziego kontrolnego i musi zostać natychmiast przez zawodnika wypuszczona do wody. W przypadku niezastosowania się zawodnika do tego, postępuje się analogicznie jak w pkt. 8.2.6 w sprawie ryby holowanej poza stanowiskiem.

9.5. Zawodnicy i sędziowie we wszystkich fazach zawodów są zobowiązani do ostrożnego obchodzenia się ze złowionymi rybami.

18

10. ZASADY USTALANIA WYNIKÓW.

10.1. Zawodnik otrzymuje jeden punkt za każdy gram złowionych ryb.

10.2. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej, tytułem kary odlicza się zawodnikowi dwukrotnie większą liczbę punktów niż waga ryb niewymiarowych. Punkty te odliczane są od liczby punktów za ryby złowione z zachowaniem wymiarów ochronnych.

10.3. W przypadku, gdy liczba punktów karnych za ryby niewymiarowe jest większa od punktów uzyskanych za ryby wymiarowe zawodnikowi wpisuje się „0” punktów.

10.4. Za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemią lub zanętą, tytułem kary odlicza się zawodnikowi 5 % punktów z liczby punktów uzyskanych.

11. PUNKTACJA.

11.1. Podstawą klasyfikacji zawodnika są punkty zawodnika uzyskane za wagę złowionych ryb, zwanych dalej punktami.

11.2. Zawodnik zdyskwalifikowany jest uwzględniany w wynikach, ale nie jest sklasyfikowany i otrzymuje liczbę punktów sektorowych równą liczbie zawodników w najliczniej obsadzonym podsektorze lub sektorze danej kategorii plus 1.

11.2.1. W przypadku dyskwalifikacji, kolejni zawodnicy utrzymują swoje dotychczasowe punkty sektorowe (np. zawodnik sklasyfikowany z 3 punktami sektorowymi został zdyskwalifikowany, następny zawodnik utrzymuje swoje punkty sektorowe, (tj. 4 pkt. sektorowe).

11.2.2. Za rażące naruszenie regulaminu zawodów, sędzia główny może ukarać zawodnika dodatkowymi punktami karnymi w liczbie do 3 punktów sektorowych.

11.3. Klasyfikacja w podsektorze lub sektorze.

11.3.1. Wyniki klasyfikacji indywidualnej w podsektorze lub sektorze ustala się na podstawie liczby punktów zdobytych przez zawodnika.

11.3.2. Przy jednakowej liczbie punktów, zawodnicy otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniemu miejscu, które by zajęli.

 przykład 1: dwóch zawodników na miejscu 7 – sumuje się (7+8):2= 7,5 punktów sektorowych każdy;

 przykład nr 2: czterech zawodników ma miejsca od 9 do 12 – sumuje się (9+12):2=10,5 punktów sektorowych każdy).

11.3.3. Zawodnicy, którzy nie złowili ryby otrzymują liczbę punktów sektorowych równą średniej wartości miejsc nieprzydzielonych w ich podsektorze lub sektorze.

 przykład nr 1: 15 zawodników, jedenastu z nich sklasyfikowano na 11 miejscach z punktacją od 1 do 11, następni zawodnicy otrzymują (12+15):2=13,5 punktów sektorowych każdy;

 przykład nr 2: 13 zawodników, sześciu z nich złowiło ryby i otrzymują punkty sektorowe od 1 do 6 i 7 zawodników, którzy nie złowili żadnej ryby otrzymują (7+13):2=10 punktów sektorowych każdy.

11.3.4. Jeżeli jest tylko jeden zawodnik, który nie złowił żadnej ryby w sektorze, otrzyma on liczbę punktów sektorowych równą ostatniej pozycji w podsektorze lub sektorze (np. 13 zawodników, 12 złowiło rybę, jeden nie złowił i otrzymuje on 13 punktów sektorowych).

11.3.5. Zawodnik nieobecny w turze zawodów, a któremu został przydzielony sektor jest uwzględniony w wynikach sektorowych i indywidualnych, ale nie jest sklasyfikowany

19

i otrzymuje liczbę punktów sektorowych równą liczbie zawodników w najliczniej obsadzonym podsektorze lub sektorze danej kategorii plus 1.

11.4. Zawodnik wyrównawczy.

Przy podziale sektora na dwa podsektory: w przypadku, kiedy liczba startujących w sektorze jest nieparzysta (np. 23 zawodników w sektorze), zawodnik na stanowisku nr 12 będzie uwzględniony w klasyfikacji obu podsektorów. Miejsce zajęte w pierwszym podsektorze (stanowiska od 1 do 12), będzie brane pod uwagę w klasyfikacji indywidualnej, natomiast miejsce zajęte przez niego w drugim podsektorze (stanowiska od 12 do 23), będzie brane pod uwagę tylko przy klasyfikacji innych zawodników w tym podsektorze. W przypadku kiedy zawodnik zajmie 3 miejsce w podsektorze (stanowiska od 12 do 23), inni zawodnicy zajmą odpowiednio miejsca: 1,2,4,5,6,..,11 i 12.

11.5. Wyniki do klasyfikacji drużynowej ustala się na podstawie punktów sektorowych uzyskanych w podsektorach lub sektorach przez wszystkich zawodników drużyny.

11.5.1. Za brak zawodnika w podsektorze lub sektorze, drużyna otrzymuje punkty sektorowe równe liczbie startujących zawodników w najliczniej obsadzonym podsektorze lub sektorze danej kategorii plus 1.

11.6. Klasyfikacja w zawodach wieloturowych.

11.6.1. Wyniki klasyfikacji indywidualnej w zawodach ustala się dodając punkty sektorowe uzyskane przez zawodnika w podsektorach lub sektorach w kolejnych turach. Mniejsza suma punktów sektorowych decyduje o wyższym miejscu. Przy jednakowej sumie punktów sektorowych, o wyższym miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów zawodnika w zawodach, a następnie wyższa liczba punktów w jednej z dwóch tur zawodów.

Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex aequo.

11.6.2. Zawodnik, który we wszystkich turach zawodów był zdyskwalifikowany lub nie złowił żadnej ryby, nie jest klasyfikowany w klasyfikacji końcowej.

11.6.3. Wyniki klasyfikacji drużynowej w zawodach ustala się dodając punkty sektorowe wszystkich zawodników drużyny, które uzyskali w poszczególnych podsektorach lub sektorach we wszystkich turach. Przy równej sumie punktów sektorowych decyduje większa suma punktów wszystkich zawodników drużyny, a następnie największa liczba punktów uzyskana przez indywidualnego zawodnika drużyny w dowolnej z tur.

Przy dalszej równości przyznaje się miejsca ex aequo.

11.7. Miejsce "ex aequo", to miejsce równorzędne zajęte przez więcej niż jednego zawodnika.

11.7.1. Zawodnikowi następnemu po grupie zawodników sklasyfikowanych „ex aequo” przyznaje się kolejne miejsce po liczbie wyprzedzających go zawodników. Powyższa zasada dotyczy także numerowania miejsca drużyny.

11.8. Zawodnicy rezerwowi uczestniczący tylko w jednej turze zawodów, zawodnicy nieobecni lub zdyskwalifikowani w jednej z tur zawodów, zostają sklasyfikowani na końcu klasyfikacji indywidualnej i w kolejności zajmowanych miejsc.

12. ZAWODNIK ZOSTAJE ZDYSKWALIFIKOWANY ZA.

12.1. W turze zawodów:

 wchodzenie do wody w czasie przygotowania do zawodów lub w czasie ich trwania;