Wysokość składki w 2020r


skladki-czlonkowskie-na-2020.pdf,

wysokosci-skladek-okregowych-w-2020-r-pzw-radom2.pdf

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2020 r.

1. Składka członkowska 100 Zł.-

2. Składka członkowska ulgowa 50% -50 Zł.

* młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

* członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

* mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu

członkowskiego powyżej 10 lat

* kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu

członkowskiego powyżej 10 lat

3. Składka członkowska ulgowa 75% - 25 Zł

* członkowie uczestnicy do lat 16

 członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

4. Wpisowe:

* członka zwyczajnego PZW 25 Zł

* członka uczestnika PZW 0÷25,-

5. Legitymacja członkowska 5,-

Uwaga:

1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka

 Tabela rocznych składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód ogólnodostępnych Okręgu PZW w Radomiu na 2020 rok.

 Rodzaj składki

rocznej

Podstawowa

Ulgowa I-

-młodzież szkolna i studenci w wieku od 16 do ukończenia 24 roku życia

- odznaczeni srebrna i złotą odznaką PZW

Ulgowa II

- mężczyźni po 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat

-kobiety po 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10lat

Członek uczestnik

do lat 16

Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód obejmująca wody ogólnodostępne Okręgu wraz z wodami poza obwodowymi oraz połów ze środków pływających –PEŁNA

150,00

90,00

120,00

30,00

(Zezwolenie na połów ze środka pływającego wydawane nieodpłatnie – wędkowanie członka uczestnika ze środka pływającego jest możliwe tylko pod opieką dorosłej osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia do takiego wędkowania)

Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód obejmująca wody ogólnodostępne Okręgu wraz z wodami poza obwodowymi - połów z brzegu - NIEPEŁNA

120,00

60,00

90,00

 

Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składkach członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz inne opłaty obowiązujące członków Okręgu PZW w Radomiu oraz członków okręgów PZW z którymi Okręg PZW w Radomiu posiada podpisane porozumienia o wzajemnym honorowaniu składek w 2020 roku

1. Wpisowe członka uczestnika PZW – 12,00 zł

2. Opłata za egzamin ( zwolnienie z opłaty przysługuje członkom uczestnikom) - 20,00 zł

3. Honorowi członkowie PZW, zgodnie z §15 ust.3 Statutu PZW, zwolnieni są ze wszystkich świadczeń członkowskich na podstawie posiadanej legitymacji członka honorowego.

4. Ulga I w składce członkowskiej okręgowej na zagospodarowanie i ochronę wód przysługuje

 

- członkom odznaczonym srebrną i złotą odznaką PZW

- młodzieży szkolnej, studentom do ukończenia 24 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej

Ulga II w składce członkowskiej okręgowej na ochronę i zagospodarowanie wód przysługuje

- mężczyznom po ukończeniu 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat,

- kobietom po ukończeniu 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat,

- członkom innych Okręgów PZW z którymi Okręg PZW w Radomiu ma podpisane porozumienia w opcji ”składek ulgowych”

5. Zwolnienie z wnoszenia składki okręgowej na wody nizinne i składek uzupełniających przysługuje

 

- członkom odznaczonym odznaką PZW złotą z wieńcami

6. Składka członka uczestnika przysługuje młodzieży do lat 16 i uprawnia do wędkowania na terenie całego kraju na wodach nizinnych ogólnodostępnych. Członek uczestnik wstępujący do Okręgu Radomskiego PZW w 2020 jest zwolniony z opłaty składki członkowskiej okręgowej na wody nizinne

7. Składka na badanie ichtiofauny za niezłożenie rejestru połowów za rok poprzedni przy wnoszeniu składki członkowskiej okręgowej na następny rok wynosi 10,00 zł

8. Składka na badanie ichtiofauny za wydanie wtórników zezwoleń wynosi 20 zł.

9. W 2020 roku honorowane będą zezwolenia okresowe na amatorski połów ryb w formie papierowej i elektronicznej

10. System ulg określony w pkt.4 stosuje się w ciągu całego roku w którym ukończono określony wiek.